Directeur Leven en Welzijn (aangepaste data)

in Kuurne

Het lokaal bestuur Kuurne biedt alle Kuurnse inwoners een leefomgeving aan waar het aangenaam wonen en vertoeven is. Om dit te realiseren streeft het bestuur ernaar om een moderne, professionele en dienstverlenende organisatie te zijn.
Wens je hieraan mee te werken en deel uit te maken van deze enthousiaste ploeg van medewerkers, dan is een job bij ons bestuur zeker iets voor jou!

https://www.kuurne.be/

Gemeente en OCMW Kuurne zoeken een Directeur Leven en Welzijn

De directeur Leven en Welzijn zorgt voor de implementatie van het algemeen beleid van Kuurne binnen het domein leven en welzijn, waarbij hij het algemeen beleid vertaalt naar de onderliggende diensten. De directeur waakt ook over de coördinatie en afstemming van de verschillende diensten binnen het domein leven en welzijn: burgerzaken, sociaal huis, onderwijs (integratie binnen de administratie organisatie Kuurne) en de vrijetijdsdiensten. Daarnaast neemt de directeur een actieve beleidsondersteunende rol op waarbij hij beleidsvoorstellen formuleert, de beleidsuitvoering opvolgt, evalueert en bijstuurt en hierover rapporteert in het gemeenschappelijk managementteam en aan het beleid.

De directeur stuurt het Sociaal Huis aan en neemt de leiding op zich. Hij zorgt voor een goede werking met duidelijke procedures en coacht de medewerkers van het Sociaal Huis.

Je bent in het bezit van een masterdiploma (of gelijkgesteld). De kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken komen in aanmerking als ze voldoen aan de vereiste inzake relevante aantoonbare beroepservaring en slagen voor een niveau- of capaciteitstest.

Je hebt minstens 3 jaar relevante aantoonbare beroepservaring.

Zie bijlage voor de overige aanwervingsvoorwaarden.

Het betreft een statutaire voltijdse betrekking.


De bezoldiging gebeurt op basis van de salarisschaal A4a-A4b. De brutomaandwedde met 3 jaar beroepservaring is 4.224,92 euro.


Het loon wordt aangevuld met:

 • fietsvergoeding (0,24 euro per km);

 • maaltijdcheques (7 euro per cheque);

 • een mooi verlofpakket en een flexibele uurregeling;

 • gratis hospitalisatieverzekering;

 • ruime opleidingsmogelijkheden;

 • gratis aansluiting bij GSD-V

 • Gratis openbaar vervoer voor woon-werkverkeer. 

 • Naast anciënniteit vanuit openbare sector/onderwijs (onbeperkt), kan ook anciënniteit op basis van relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige meegerekend worden, met een maximum van 18 jaar. 

Er wordt een wervingsreserve aangelegd die twee jaar geldig is.
 

Solliciteren
Klik op de knop “Solliciteren”.
Vul de gevraagde gegevens in. Tegen de laatste inschrijvingsdag voeg je ook CV, motivatiebrief, kopie van jouw diploma en een bewijs van minimum 3 jaar relevante aantoonbare beroepservaring toe.
DEADLINE: 30 januari 2022.
Opgelet: Enkel tijdige en volledige kandidaatstellingen komen in aanmerking.
Je kan van deze vacature een pdf-versie maken via het icoontje boven de sollicitatieknop.

HOE VERLOOPT DE SELECTIEPROCEDURE? 

 • Screening CV

  Aan de hand van de toelatingsvoorwaarden gaan we na of je al dan niet kan deelnemen aan deze selectieprocedure.

 • Niveau -/capaciteitstest - enkel voor de kandidaten die niet over een masterdiploma beschikken

 • Speed interview

  Tijdens een kort gesprek wordt naar enkele essentiële elementen gepeild zoals ervaring, jobinzicht, communicatie en motivatie. Dit interview gaat door op dinsdag 15 februari 2022 en is eliminerend.

 • Geïntegreerd gedeelte

  De kandidaat bereidt een case voor (in te dienen tegen maandag 21 februari 12.00u) en licht deze toe tijdens het interview.

  Tijdens dit interview polsen we ook naar motivatie, jobinzicht, ervaring, persoonlijkheid en de selectiecriteria uit de functiebeschrijving.

  Dit selectiegedeelte is eliminerend en het minimale resultaat om als geslaagd beschouwd te worden is 60/100 voor zowel het schriftelijk als het mondeling gedeelte. Dit gedeelte gaat door op donderdag 24 februari 2022.

 • Assessment

  Tijdens dit assessment wordt verder ingegaan op je leidinggevende capaciteiten. Het resultaat hiervan bepaalt of je geschikt of niet geschikt bent voor de functie. Dit assessment in ingepland op donderdag 3 maart of donderdag 10 maart 2022.

   

 • Wervingsreserve

  Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen op een wervingsreserve die minstens twee jaar geldig is.

Voor vragen in verband met:

- examenprocedure: personeelsdienst@kuurne.be of 056/73 71 17 (tijdens de kantooruren)

- vragen over de jobinhoud: algemeen directeur mevrouw Els Persyn, 0474/48 29 71

Privacy beleid

1.    Jouw privacy telt

Je privacy is erg belangrijk voor ons. We willen je persoonsgegevens op een wettelijke, correcte en transparante manier verwerken. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou als natuurlijke persoon verzamelen en verwerken. We hebben het hier voortaan altijd over gegevens van jou als burger, of als andere betrokkene, zoals begunstigde, contactpersoon in een bedrijf, enz. In welke hoedanigheid ook, je rechten blijven dezelfde en ons bestuur gaat even zorgzaam om met je gegevens.

Het bestuur is een lokale overheid. De zetel van het bestuur is op Marktplein 9 te 8520 Kuurne. Meer informatie over de activiteiten van het bestuur vind je op www.kuurne.be.

Het bestuur is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Daarnaast verwerkt het bestuur ook persoonsgegevens in opdracht van de Vlaamse en Federale overheid. Daarbij volgt het de instructies van die andere entiteit.

Je moet erop kunnen vertrouwen dat het bestuur zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Om dit te kunnen garanderen heeft het bestuur een goedgekeurd informatieveiligheidsbeleid. Dit beleid is in lijn met de relevante wetgeving.

 

2.   Waarom verwerkt het bestuur persoonsgegevens?

Het lokaal bestuur ijvert voor een efficiënte en kwalitatieve dienstverlening om het welzijn van alle inwoners van onze gemeente te verbeteren. Het bestuur engageert zich om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

 

3.   Mag het bestuur persoonsgegevens verwerken?

Als overheidsinstantie waken we er over om je gegevens uitsluitend te verwerken als we hier een geldige rechtsgrond voor hebben. In hoofdzaak verwerkt het bestuur persoonsgegevens uitsluitend in het kader van een wettelijke opdracht of in het algemeen belang. In een beperkt aantal gevallen doen we dit op basis van een contractuele verbintenis of om de vitale belangen van een natuurlijke persoon te beschermen. 

In alle andere gevallen zullen we je vragen om jouw toestemming te geven voor het verwerken van uw gegevens. Dat is onder andere het geval voor:

 • Het gebruik van cookies op de website

 • Verwerken van beeldmateriaal: foto’s en video’s

 • Gebruik van contactgegevens voor nieuwsbrieven waarvoor u inschrijft

 •  Inschrijvingen voor door ons georganiseerde activiteiten, vormingen, lezingen, voorstellingen,…

Voor jou is het ook belangrijk dat wij niet de intentie hebben om bijzondere en of gevoelige persoonsgegevens te verwerken, tenzij dit wettelijk vereist is en mits jouw toestemming.

 

4.   Hoe verzamelt het bestuur persoonsgegevens?

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt op drie manieren:

 • Het bestuur vraagt rechtstreeks bij u uw persoonsgegevens op.  

 • Het bestuur raadpleegt bovenlokale authentieke gegevensbronnen van de overheid, zoals het rijksregister, de kruispuntbank sociale zekerheid, de dienst inschrijvingen voertuigen, patrimoniumdocumentatie, enz.

 • Het bestuur ontvangt uw persoonsgegevens van andere overheidsinstanties, zorginstellingen, … in kader van uw aanvraag

 

5.   Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verwerkingen van persoonsgegevens gebeuren door medewerkers van het bestuur. Alle medewerkers vallen onder het wettelijke beroepsgeheim en ondertekenen een vertrouwelijkheidsverklaring. Wij doen er alles aan om onze medewerkers continu bij te scholen over het belang van privacy en gegevensbescherming.

De medewerkers maken gebruik van geautomatiseerde systemen, die aangekocht zijn bij derden. Naast de IT-leveranciers, heeft het bestuur ook contracten in functie van personeelsbeheer, juridische bijstand, … Deze leveranciers zijn verwerkers die in opdracht van het bestuur persoonsgegevens behandelen. Om de privacy te garanderen, is een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers afgesloten. Deze leveranciers zijn gehouden aan dezelfde rechtsgronden en beveiligingsmaatregelen als deze die van toepassing zijn op het bestuur.

Het bestuur kan samenwerken met andere overheidsinstanties. Deze partijen kunnen ook persoonsgegevens uitwisselen. Om de privacy te garanderen maken we altijd  contractuele afspraken over finaliteit, proportionaliteit, vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevensuitwisseling. 

Het bestuur kan ook uw persoonsgegevens vrijgeven: (i) indien wij hiertoe verplicht zijn volgens de wet of een ander wettelijk proces; (ii) aan wetshandhavingsautoriteiten of andere overheidsinstanties in overeenstemming met hun wettelijke bevoegdheden; (iii) wanneer wij denken dat vrijgave noodzakelijk of passend is om lichamelijke schade te voorkomen; of (iv) in verband met een onderzoek van vermoede of effectieve frauduleuze of illegale activiteiten.

 

6.   Doorgifte van gegevens

Het bestuur bewaart en verwerkt uw gegevens in hoofdzaak binnen de Europese Unie. Het bestuur zal ook enkel IT-systemen gebruiken die binnen de Europese Unie actief zijn.

Indien er geen gelijkwaardig alternatief is binnen de zone kan het bestuur gebruik maken van toepassingen die gegevens verwerken in landen buiten de Europese Unie, voor zover deze toepassingen voldoende waarborgen geven dat ze voldoen aan de Europese verordening, bij voorkeur omdat ze zich in de zogenaamd veilige landen bevinden.  

 

7.   Bewaart het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur bewaart persoonsgegevens en baseert zich hiervoor op de wettelijk vastgelegde bewaartermijnen.

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig. Na het verstrijken van deze termijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgens de procedure die beschreven staat in het informatieveiligheidsbeleid.

 

8.   Hoe beveiligt het bestuur persoonsgegevens?

Het bestuur treft gepaste administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige verwijdering, onopzettelijk verlies, ongeoorloofde aanpassing, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, misbruik en enige andere onwettelijke vorm van verwerking van de persoonsgegevens in ons bezit. De mate van beveiliging wordt bepaald door een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

 

9.   Uw rechten en keuzes

Je kunt je gegevens inkijken.

Wil je inzage in de gegevens die het bestuur over jou verwerkt, laat het dan weten. Sommige gegevens kun je zelf rechtstreeks inkijken via bijvoorbeeld het omgevingsloket.

Als je je recht van inzage uitoefent zal het bestuur je een zo volledig mogelijk overzicht geven van jouw gegevens.

 

Je kunt je gegevens laten verbeteren.

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens die het bestuur over jou heeft opgeslagen niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om die gegevens te laten verbeteren of vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 

Je kunt je gegevens laten verwijderen.

Je kunt altijd vragen om gegevens die het bestuur bijhoudt  te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

 

Je kunt je verzetten tegen bepaald gebruik van gegevens

Ben je het niet eens met de manier waarop het bestuur bepaalde gegevens verwerkt, dan kun je je daartegen verzetten. Verzet dat wij zullen inwilligen tenzij er wettelijke of dwingende gronden zijn om dat niet te doen, wat bijvoorbeeld het geval is als wij gegevens verwerken om de openbare veiligheid te garanderen.

 

Je kunt je verzetten tegen automatische profilering.

Het bestuur maakt geen gebruik van profilering op basis van automatische verwerkingen (algoritmes).

 

Je kunt vragen om je gegevens over te dragen aan een derde partij

Je hebt het recht om te vragen om persoonsgegevens die je zelf aan het bestuur hebt verstrekt, aan jou of rechtstreeks aan een derde partij over te dragen.

De privacywetgeving voorziet wel een aantal beperkingen op dit recht, waardoor het niet van toepassing is op alle gegevens.

 

 

10.              Updates met betrekking tot deze privacyverklaring

Het bestuur kan deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie vind je altijd op https://www.kuurne.be/privacyverklaring Voor elke belangrijke inhoudelijke wijziging informeert het bestuur je via zijn website of andere communicatiekanalen.

 

11.              Hoe ons te contacteren?

Het bestuur heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze bewaakt de toepassing van de wettelijke verplichtingen inzake gegevensbescherming en kan je aanspreken als je vragen heeft bij de uitoefening van de hierboven opgesomde rechten die jij geniet.

Wendy Knockaert, Informatieveiligheidsconsulent en functionaris voor de gegevensbescherming.
056 73 71 58 - wendy.knockaert@kuurne.be

Indien je vragen of opmerkingen hebt over ons beleid “bescherming van persoonsgegevens”, of indien je jouw rechten wenst uit te oefenen of de informatie die wij over jou bezitten wenst te updaten, gelieve ons te contacteren op:

Gemeentebestuur Kuurne
Marktplein 9
8520 Kuurne
België
Tel.: 056 73 71 11
Email: wendy.knockaert@kuurne.be

Om te vermijden dat iemand anders je rechten uitoefent, kan het bestuur je identiteit verifiëren.

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wilt uitoefenen. Dan kan het bestuur je vraag concreet en correct behandelen.

Wil je meer informatie of ga je niet akkoord met het standpunt van het bestuur? Surf dan zeker naar de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kunt ook daar een klacht indienen.

Wil je meer weten over het privacybeleid van Jobtoolz Klik hier